4. VMware Cloud

Cloud VMware

Được gọi là VM Cloud. Khi nhìn vào tên chúng ta biết đó là sản phẩm của công ty nào. Đó là VMware nổi tiếng. Vì VMCloud là một sản phẩm thương mại, phí cấp phép rất cao và chúng ta hiếm khi thấy IDC nào sử dụng kiến trúc này. Tôi không muốn nói nhiều về cấu trúc này bởi vì tôi có rất ít sự tiếp xúc với nó và hiệu suất thực tế không tốt như các kiến trúc ảo hóa khác. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là: Đúng vậy, trong thời đại này, những công nghệ ảo không thể bán quá mức sẽ bị đào thải. Ví dụ cụ thể là IDC, CAC sử dụng VMCloud.
Tóm lại, chúng ta có thể so sánh hiệu suất của một số VPS. Nếu chúng không bị bán quá mức và sử dụng hệ thống Linux, hiệu suất sẽ đại khái như sau:
OpenVZ ≈ Xen PV > KVM > Xen HVM ≈ VM Cloud
Nếu sử dụng Windows, xếp hạng hiệu suất như sau:
KVM > Xen HVM > VM Cloud
Tất nhiên, tất cả những điều trên đều nằm trong tình huống lý thuyết là không có sự bán quá mức. Trên thực tế, VPS mà chúng ta có thể mua là quá bán mức. Chúng ta có thể xếp hạng sử dụng trong thực tế như sau:
KVM > Xen PV > Xen HVM > VM Cloud > OpenVZ

Post a Comment

أحدث أقدم